Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en met welk doel. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze privacyverklaring ziet op Pereira B.V. en al haar dochterentiteiten.

Definities
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Privacybeleid
Pereira biedt hoogwaardig belastingadvies op maat aan bedrijven en personen, nationaal en internationaal. Door de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren kan het daarbij voorkomen dat wij uw persoonsgegevens in het kader van samenwerking doorgeven aan andere organisaties of bedrijven. Het voorgaande gebeurt met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, die onder meer normen stellen aan de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In dit verband kunt u onder andere denken aan beveiligingseisen en bewaartermijnen.

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe wij omgaan met door u verstrekte persoonsgegevens. Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Pereira heeft een Data Protection Officer. Deze persoon is belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde regels op het gebied van gegevensbescherming. Indien u vragen heeft kunt u direct met onze Data Protection Officer contact opnemen.

Data Protection Officer
Telefonisch: 070-7570100
E-mail: Privacy@pereiraconsultants.com
Post: Postbus 488, 2501 CL, Den Haag

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Zoals reeds aangegeven kan het voorkomen dat wij in de uitvoering van onze werkzaamheden persoonsgegevens verwerken. In het onderstaande is een (niet uitputtende) lijst opgenomen van persoonsgegevens die wij mogelijk -afhankelijk van de uitvoering van onze werkzaamheden- verwerken.

 • Voornaam en achternaam
 • Functie en titel(s)
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Kopie paspoort
 • CV, motivatiebrief en resultaten assessment
 • Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt?
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen voor onderstaande doeleinden worden gebruikt. Het voorgaande houdt in dat niet elk doel altijd van toepassing is. In het kader van onze dienstverlening zijn de volgende doelstellingen van toepassing:

– om de dienstverlening goed, efficiënt en effectief uit te voeren;
– voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
– voor het opnemen van contact met u, indien u bij ons hebt gesolliciteerd;
– voor het uitnodigingen voor evenementen.

De verwerking vindt plaats op basis van een of meer van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Pereira;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c) u heeft hiervoor toestemming verleend;
d) er is een gerechtvaardigd belang.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?
Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Pereira in sommige gevallen uw persoonsgegevens delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.
Indien wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken streven wij er altijd naar dat geborgd is dat die derde partij -zoals wij zelf ook doen- er met de grootste zorg mee omgaat. Dit begint al met een zorgvuldige selectie door ons van derde partijen. De derde partij moet namelijk altijd kunnen borgen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wordt er gebruik gemaakt van profilering of cookies?
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dit betreft:

 • functionele (noodzakelijke) cookies om de website naar behoren te laten functioneren.
 • analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit. 

Pereira maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik van en ongeautoriseerde toegang. Er zijn niet alleen technische maatregelen maar ook diverse organisatorische maatregelen genomen. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt.

persoonsgegevens worden bewaard om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Daarna is het mogelijk dat uw gegevens worden bewaard om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij ook altijd ervoor zorgen dat deze goed beveiligd worden. Indien er geen redenen meer zijn om gegevens te bewaren worden deze zorgvuldig vernietigd.

Wat zijn mijn rechten?
Op basis van de wet komt u een aantal rechten toe, te weten:

 • recht op correctie;
 • recht op inzage;
 • recht op beperking van de Verwerking;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op bezwaar;
 • recht op wissing van gegevens.

Indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wenst te maken kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen
Binnen Pereira worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, waarbij de wettelijke bewaartermijnen als uitgangspunten zijn genomen. Indien sprake is van een gerechtvaardigd belang kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?
Wij stellen alles in het werk om u als klant tevreden te houden. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft dan horen wij dat graag.

Wijzigingen
Pereira behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 24 juni 2019.