Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met door u verstrekte Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring ziet op Theroos Holding B.V. en al haar dochterentiteiten.

Definities
In deze privacyverklaring hanteren wij de volgende definities:
·         Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
·         Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Privacybeleid
Pereira biedt hoogwaardig belastingadvies op maat aan bedrijven en personen, nationaal en internationaal. Bij de uitvoering daarvan verwerken wij Persoonsgegevens. Wij houden daarbij rekening met geldende wet- en regelgeving die eisen stelt aan de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken. Daarbij kunt u denken aan beveiligingseisen en bewaartermijnen.

Privacy Officer
Pereira heeft een Privacy Officer die zich bezig houdt met de toezicht op de naleving van de regels op het gebied van gegevensbescherming. Als u daarover vragen heeft, kunt u met onze Privacy Officer contact opnemen.

Telefonisch
070-7570100
E-mail
Privacy@pereiraconsultants.com
Post
Postbus 488, 2501 CL, Den Haag

Welke Persoonsgegevens gebruiken wij?
Het kan voorkomen dat wij in de uitvoering van onze diensten Persoonsgegevens verwerken. Hieronder is een (niet uitputtende) lijst opgenomen van Persoonsgegevens die wij mogelijk – afhankelijk van de uitvoering van onze werkzaamheden – verwerken.

 • Voor- en achternaam
 •  Functie en titel(s)
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s) 
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Kopie paspoort
 • CV, motivatiebrief en resultaten assessment 
 • Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)

Voor welk doel gebruiken wij uw Persoonsgegevens?
Wij gebruiken de door u verstrekte Persoonsgegevens voor een van onderstaande doeleinden:
­   Om onze dienstverlening aan u goed, efficiënt en effectief uit te voeren;

 •    Om met u contact op te nemen, ten behoeve van onze dienstverlening;
 •    Om contact met u op te nemen, als u bij ons hebt gesolliciteerd;
 •    Om u uit te nodigen voor evenementen.

De Verwerking vindt plaats op basis van een (of meer) van de volgende grondslagen:
a)       De Verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Pereira;
b)      De Verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c)       U heeft toestemming verleend voor de Verwerking;
d)      Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de Verwerking.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?
Wij delen geen Persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is (i) voor onze dienstverlening, (ii) om te kunnen voldoen aan uw verzoek, (iii) voor onze professionele en legitieme doeleinden of (iv) als dit is vereist of toegestaan door wet- en regelgeving. Zo kan Pereira in sommige gevallen uw Persoonsgegevens delen met externe bedrijven of dienstverleners in het kader van de dienstverlening aan u.

Als wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, streven wij er naar dat geborgd is dat die derde partij – zoals wij zelf ook doen – er met de grootste zorg mee omgaat.  De derde partij moet namelijk altijd kunnen waarborgen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Daarom selecteren wij die derde partijen zorgvuldig.

Gebruiken wij cookies op onze website?
Ja, wij gebruiken cookies. Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dit betreft:

 • functionele (noodzakelijke) cookies om de website naar behoren te laten functioneren; en
 • analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit.

Pereira maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Hoe worden uw Persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij nemen behalve technische maatregelen ook diverse organisatorische maatregelen. Alle informatie is bijvoorbeeld slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Wij evalueren en herijken de genomen maatregelen periodiek.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden bewaard om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Ook is het mogelijk dat uw gegevens worden bewaard om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of vanwege een gerechtvaardigd belang. Als gegevens worden bewaard, zorgen wij voor goede beveiliging ervan. Als er geen redenen zijn om gegevens te bewaren, worden deze vernietigd.

Wat zijn uw rechten?
Op basis van de wet komt u een aantal rechten toe, te weten:

 • recht op inzage
 • recht op correctie
 • recht op verwijdering
 • recht op beperking van de Verwerking
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op bezwaar

Als u van (een van) deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons (of onze Privacy Officer, zie hierboven) opnemen.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?
Wij stellen alles in het werk om u als klant tevreden te houden. Als u onverhoopt toch een klacht heeft dan horen wij dat graag. U kunt hiertoe contact opnemen met onze Privacy Officer. Als wij u desondanks niet kunnen helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Pereira behoudt zich het recht voor om op periodieke basis wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 14 mei 2020.