ANBI

Naam: Stichting Peter van Vliet Foundation
RSIN: 819646787
Adres: Raamweg 46, 2596 HN ’s-Gravenhage
E-mail adres: linde.van.der.wal@pereiraconsultants.com.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het ondersteunen van diverse activiteiten op het gebied van ontwikkeling van individuen, in het bijzonder kinderen, op het gebied van onderwijs, gezondheid (etc.) om de kwaliteit van leven van individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel te verbeteren op dusdanige wijze dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en kansen krijgen zich te ontwikkelen.

In het bijzonder zal Stichting PVVF de komende jaren de focus richten op het thema ‘lezen’ in de breedste zin des woords. Centraal staat de gedachte dat leren lezen een vereiste is om tot zelfstandigheid te komen.

Bestuurssamenstelling:

Naam: Roos van Vliet
Functie: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Linde van der Wal
Functie: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Freek Noordman
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Christa de Jong
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Lars van der Hoorn
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Wilfred Adriaansz
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er is dan ook geen beloningsbeleid.

Beleidsplan

21 06 29 Beleidsplan PVVF 2021-2024

Activiteiten 2019

Het bestuur komt op regelmatige basis bijeen. In het jaar 2019 heeft een aantal goede doelen een presentatie gehouden op basis daarvan heeft de stichting besloten de volgende doelen o.a. financieel te ondersteunen:

  • Stichting ‘Contacthond’
  • Stichting ‘Ieder Kind Een Eigen Boek’

Financieel overzicht 2022

Balans per 31 december 2022
ACTIVA  31 december 2022
Nog te ontvangen bedragen € 178.134,–
Liquide middelen € 2.223,–
€ 180.357,–
PASSIVA  31 december 2022
Vermogen € 111.677,–
Nog te betalen kosten
Nog te betalen giften € 38.680,–
€ 180.357,–

De post nog te ontvangen bedragen omvat toezeggingen van nog te ontvangen schenkingen die informeel al zijn toegezegd aan de stichting.

Staat van baten en lasten 2022  31 december 2022
Opbrengsten
Bijdrage Pereira B.V. € 50.000,–
Bijdrage overige donateurs 300,–
Som van de opbrengsten € 50.300,–
 .
Giften € 89.180,–
Overige kosten
Som van de bedrijfslasten € 89.180,–
Bedrijfsresultaat voor rentebaten en lasten -/- € 38.880,–
 .
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten (€ 66,–)
Resultaat -/- € 38.946,–