ANBI

Naam: Stichting Peter van Vliet Foundation
RSIN: 819646787
Adres: Raamweg 46, 2596 HN ’s-Gravenhage
E-mail adres: linde.van.der.wal@pereiraconsultants.com.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het ondersteunen van diverse activiteiten op het gebied van ontwikkeling van individuen, in het bijzonder kinderen, op het gebied van onderwijs, gezondheid (etc.) om de kwaliteit van leven van individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel te verbeteren op dusdanige wijze dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Bestuurssamenstelling:

Naam: Tswi Rodriques Pereira
Functie: Voorzitter, penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Linde van der Wal
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Freek Noordman
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Maurice Bakker
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Anoek Braun
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Roos van Vliet
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er is dan ook geen beloningsbeleid.

Beleidsplan

De werkzaamheden betreffen het verwerven, beheren en uitzetten van fondsen/gelden. De werving van fondsen zal vooral plaatsvinden bij Pereira B.V.

Activiteiten 2018

Het bestuur komt op regelmatige basis bijeen. In het jaar 2018 heeft een aantal goede doelen een presentatie gehouden op basis daarvan heeft de stichting besloten de volgende doelen o.a. financieel te ondersteunen:

  • Stichting Malaika Kids Nederland
  • Stichting Prinses Christina Concours

Financieel overzicht 2018

Balans per 31 december 2018
ACTIVA  31 december 2018
Nog te ontvangen bedragen € 108.105,–
Liquide middelen € 567,–
€ 108.673,–
PASSIVA  31 december 2018
Vermogen € 82.873,–
Nog te betalen kosten
Nog te betalen giften € 25.800,–
€ 108.673,–

De post nog te ontvangen bedragen omvat toezeggingen van nog te ontvangen schenkingen die informeel al zijn toegezegd aan de stichting.

Staat van baten en lasten 2018  31 december 2018
Opbrengsten
Bijdrage donateurs € 48.536,–
Som van de opbrengsten € 48.536,–
 .
Giften € 32.100,–
Overige kosten
Som van de bedrijfslasten € 32.100,–
Bedrijfsresultaat voor rentebaten en lasten € 16.436,–
 .
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 63,–
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat € 16.499,–