ANBI

Naam: Stichting Peter van Vliet Foundation
RSIN: 819646787
Adres: Raamweg 46, 2596 HN ’s-Gravenhage
E-mail adres: linde.van.der.wal@pereiraconsultants.com.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het ondersteunen van diverse activiteiten op het gebied van ontwikkeling van individuen, in het bijzonder kinderen, op het gebied van onderwijs, gezondheid (etc.) om de kwaliteit van leven van individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel te verbeteren op dusdanige wijze dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Bestuurssamenstelling:

Naam: Tswi Rodriques Pereira
Functie: Voorzitter, penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Linde van der Wal
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Maurice Bakker
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Anoek Braun
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Roos van Vliet
Functie: Bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er is dan ook geen beloningsbeleid.

Beleidsplan

De werkzaamheden betreffen het verwerven, beheren en uitzetten van fondsen/gelden. De werving van fondsen zal vooral plaatsvinden bij Pereira B.V.

Activiteiten 2016

Het bestuur komt op regelmatige basis bijeen. In het jaar 2014 heeft een aantal goede doelen een presentatie gehouden op basis daarvan heeft de stichting besloten de volgende doelen o.a. financieel te ondersteunen:

  • Beautiful Kids Namibië
  • Stichting Het Residentie Orkest
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Financieel overzicht 2016

Balans per 31 december 2016
ACTIVA  31 december 2016
Nog te ontvangen bedragen € 56.970,–
Liquide middelen € 852,–
€ 57.822,–
PASSIVA  31 december 2016
Vermogen € 57.328,–
Nog te betalen kosten € 494,–
€ 57.822,–

De post nog te ontvangen bedragen omvat toezeggingen van nog te ontvangen schenkingen die informeel al zijn toegezegd aan de stichting.

Staat van baten en lasten 2016  31 december 2016
Opbrengsten
Bijdrage donateurs € 50.000,–
Som van de opbrengsten € 50.000,–
 .
Giften € 67.872,–
Overige kosten € 494,–
Som van de bedrijfslasten € 68.366,–
Bedrijfsresultaat voor rentebaten en lasten – € 18.366,–
 .
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten – € 76,–
Resultaat – € 18.442,–